List of active policies

Name Type User consent
{mlang cy}Polisi Preifatrwydd{mlang}{mlang en}Privacy Policy{mlang} Privacy policy All users
{mlang en}Cookie Policy{mlang}{mlang cy}Polisi Cwcis{mlang} Other policy All users

Summary

{mlang en}Privacy and personal data{mlang}{mlang cy}Preifatrwydd a data personol{mlang}

{mlang en}We take your privacy very seriously. In order to provide access to this site, we need to collect and store personal information about you.{mlang}{mlang cy}Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Er mwyn darparu mynediad i'r safle hwn, mae angen i ni gasglu a storio gwybodaeth bersonol amdanoch.{mlang}


Full policy

{mlang en}What is collected?{mlang}{mlang cy}Beth sy'n cael ei gasglu?{mlang}

{mlang en}The only personal data that we collect is your opinion, but this is anonymised.{mlang}{mlang cy}Yr unig ddata personol yr ydym yn ei gasglu yw eich barn, a mae hwn wedi cael ei anonimeiddio.{mlang}

{mlang en}We also collect data about your activity on the site, but again, this is anonymised.{mlang}{mlang cy}Rydym hefyd yn casglu data am eich gweithgaredd ar y safle, ond mae hwn hefyd wedi'i anonimeiddio.{mlang}

{mlang en}How is this information used?{mlang}{mlang cy}Sut y caiff y wybodaeth hon ei defnyddio?{mlang}

{mlang en}This information is aggregated and returned to your school in a composite report.{mlang}{mlang cy}Caiff y data yma ei gyfrif a'i dychwelyd i'ch ysgol mewn adroddiad cyfansawdd.{mlang}

{mlang en}How long is my data stored?{mlang}{mlang cy}Pa mor hir mae fy nata yn cael ei storio?{mlang}

{mlang en}Your data is stored for 4 years after you last accessed the site.{mlang}{mlang cy}Caiff eich data ei storio am 4 blynedd ar ôl i chi ddefnyddio'r safle ddiwethaf.{mlang}

 

{mlang en}For our full data privacy policy please see Cwmni CYNNAL Ltd's privacy policy (link opens in a new window).{mlang}{mlang cy}Am ein polisi preifatrwydd data llawn gweler polisi preifatrwydd cwmni CYNNAL Cyf (dolen yn agor mewn ffenest newydd).{mlang}Summary

{mlang en}Please read this policy in conjunction with our privacy policy, which sets out additional details on how we use personally identifiable information and your various rights.{mlang}{mlang cy}Darllenwch y polisi hwn ar y cyd â'n polisi preifatrwydd, sy'n nodi manylion ychwanegol ar sut rydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy a'ch hawliau amrywiol.{mlang}

Full policy

{mlang en}What are cookies?{mlang}{mlang cy}Beth yw cwcis?{mlang}

{mlang en}Cookies are small pieces of text sent by your web browser by a website you visit. A cookie file is stored in your web browser and allows the site or a third-party to recognise you and make your next visit easier and the site more useful to you. Essentially, cookies are a user’s identification card for the server. Web beacons are small graphic files linked to our servers that allow us to track your use of our site and related functionalities. Cookies and web beacons allow us to serve you better and more efficiently, and to personalise your experience on our site.{mlang}{mlang cy}Darnau bach o destun yw cwcis sy'n cael eu hanfon gan eich porwr gwe gan wefan rydych chi'n ymweld â hi. Mae ffeil cwci yn cael ei storio yn eich porwr gwe ac mae'n caniatáu i'r safle neu drydydd parti eich adnabod a gwneud eich ymweliad nesaf yn haws ac mae'r safle yn fwy defnyddiol i chi. Yn y bôn, cerdyn adnabod defnyddiwr ar gyfer y gweinydd yw cwci. Mae traethau gwe yn ffeiliau graffig bach sy'n gysylltiedig â'n gweinyddion sy'n ein galluogi i olrhain eich defnydd o'n safle a'r swyddogaethau cysylltiedig. Mae cwcis a thraethodau gwe yn ein galluogi i'ch gwasanaethu'n well ac yn fwy effeithlon, ac i bersonoli eich profiad ar ein safle.{mlang}

{mlang en}Cookies can be "persistent" or "session" cookies.{mlang}{mlang cy}Gall cwcis fod yn gwcis "parhaus " neu  "sesiwn".{mlang}

{mlang en}How this site uses cookies{mlang}{mlang cy}Sut mae'r safle yma yn defnyddio cwcis{mlang}

{mlang en}When you use and access the site, we may place a number of cookie files in your web browser.{mlang}{mlang cy}Pan fyddwch yn defnyddio ac yn cyrchu'r safle, mae'n bosibl y byddwn yn rhoi nifer o ffeiliau cwcis yn eich porwr gwe.{mlang}

{mlang en}This site uses or may use cookies and/or web beacons to help us determine and identify repeat visitors, the type of content and sites to which a user of our site links, the length of time each user spends on any particular area of our site, and the specific functionalities that users choose to use. To the extent that cookie data constitutes personally identifiable information, we process such data on the basis of your consent.{mlang}{mlang cy}Mae'r safle yma yn defnyddio neu'n gallu defnyddio cwcis a/neu draethodau gwe i'n helpu i bennu a nodi ymwelwyr sy'n ailymweld, y math o gynnwys a safleoedd y mae defnyddiwr ein safle yn cysylltu â hwy, faint o amser y mae pob defnyddiwr yn ei dreulio ar unrhyw ran benodol o'n safle , a'r swyddogaethau penodol y mae defnyddwyr yn dewis eu defnyddio. I'r graddau y mae data cwcis yn gyfystyr â gwybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol, rydym yn prosesu data o'r fath ar sail eich caniatâd.{mlang}

{mlang en}We use both session and persistent cookies on the site and we use different types of cookies to run the site:{mlang}{mlang cy}Rydym yn defnyddio cwcis sesiwn a cwcis parhaus ar y safle ac rydym yn defnyddio gwahanol fathau o gwcis i redeg y safle:{mlang}

  • {mlang en}Essential cookies. Necessary for the operation of the site. We may use essential cookies to authenticate users, prevent fraudulent use of user accounts, or offer site features.{mlang}{mlang cy}Cwcis hanfodol. Angenrheidiol ar gyfer gweithredu'r safle. Efallai y byddwn yn defnyddio cwcis hanfodol i ddilysu defnyddwyr, atal defnydd twyllodrus o gyfrifon defnyddwyr, neu gynnig nodweddion safle.{mlang}
  • {mlang en}Functionality cookies. Used to recognise you when you return to the site. This enables us to personalise our content for you, greet you by name, and remember your preferences (for example, your choice of language or region).{mlang}{mlang cy}Cwcis swyddogaethau. Fe'i defnyddir i'ch adnabod pan fyddwch yn dychwelyd i'r safle. Mae hyn yn ein galluogi i bersonoli ein cynnwys i chi, eich cyfarch gan defnyddio eich enw, a chofio eich dewisiadau (er enghraifft, eich dewis o iaith neu ranbarth).{mlang}

{mlang en}Third-party cookies{mlang}{mlang cy}Cwcis trydydd parti{mlang}

{mlang en}We do not use third-party cookies on this site.{mlang}{mlang cy}Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y safle yma.{mlang}

{mlang en}What are your choices regarding cookies?{mlang}{mlang cy}Beth yw eich dewisiadau o ran cwcis?{mlang}

{mlang en}If you'd like to delete cookies or instruct your web browser to delete or refuse cookies, please visit the help pages of your web browser. Please note, however, that if you delete cookies or refuse to accept them, you might not be able to use some or all of the features we offer. You may not be able to log in, store your preferences, and some of our pages might not display properly{mlang}{mlang cy}Os hoffech ddileu cwcis neu gyfarwyddo eich porwr gwe i ddileu neu wrthod cwcis, ewch i dudalennau cymorth eich porwr gwe. Cofiwch, fodd bynnag, os byddwch yn dileu cwcis neu'n gwrthod eu derbyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai o'r nodweddion a gynigiwn, neu'r cyfan ohonynt. Efallai na fyddwch yn gallu logio i mewn, storio eich hoffterau, ac efallai na chaiff rhai o'n tudalennau eu dangos yn iawn.{mlang}.

{mlang en}Cookies table{mlang}{mlang cy}Tabl cwcis{mlang}

{mlang en}The tables below lists the internal and third-party cookies we use. As the names, numbers, and purposes of these cookies may change over time, this page may be updated to reflect those changes.{mlang}{mlang cy}Mae'r tablau isod yn rhestru'r cwcis mewnol a thrydydd parti rydym yn eu defnyddio. Gan y gall enwau, rhifau, a phwrpasau'r briwsion hyn newid dros amser, efallai y bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru i adlewyrchu'r newidiadau hynny.{mlang}

{mlang en}Internal cookies{mlang}{mlang cy}Cwcis mewnol{mlang}
{mlang en}Cookie Name{mlang}{mlang cy}Enw Cwci{mlang}{mlang en}Purpose{mlang}{mlang cy}Pwrpas{mlang}{mlang en}Expiration{mlang}{mlang cy}Pryd caiff ei ddileu{mlang}{mlang en}More Information{mlang}{mlang cy}Mwy o wybodaeth{mlang}
MoodleSession{mlang en}You must allow this cookie into your browser to provide continuity and maintain your login from page to page.{mlang}{mlang cy}Rhaid i chi ganiatáu'r cwci hwn i mewn i'ch porwr er mwyn cael dilyniant ac i sicrhau eich bod yn dal wedi mewngofnodi wrth fynd o un dudalen i'r llall.{mlang}{mlang en}When you log out or close the browser this cookie is destroyed (in your browser and on the server).{mlang}{mlang cy}Pan fyddwch yn allgofnodi neu'n cau'r porwr, bydd y cwci hwn yn cael ei ddinistrio (yn eich porwr ac ar y gweinydd).{mlang}
MOODLEID{mlang en}It remembers your username within the browser. This means when you return to this site the username field on the login page will be already filled out for you.{mlang}{mlang cy}Mae'n cofio eich enw defnyddiwr yn y porwr. Golyga hyn pan fyddwch yn dod yn ôl i'r safle hwn, bydd y maes enw defnyddiwr ar y dudalen mewngofnodi eisoes wedi'i lenwi ar eich cyfer.{mlang} {mlang en}It is safe to refuse this cookie - you will just have to retype your username every time you log in.{mlang}{mlang cy}Mae'n ddiogel i chi atal y cwci hwn - ond bydd rhaid i chi aildeipio eich enw defnyddiwr bob tro y byddwch yn mewngofnodi.{mlang}